Навчання

Завдання ККР для здобувачів вищої освіти (рівень магістр) ОПП “Економіка підприємства”

Конкурентоспроможність підприєм.

Інтелектуальний бізнес

Соціальна відповідальність

Фармацевтична логістика

Економіка праці

Економічна діагностика

Задачі  Економічна діагностика

Глобальна економіка

Економ. та орг. інноваційної діял

Завдання ККР для здобувачів вищої освіти (рівень бакалавр) ОПП “Економіка підприємства

Гроші та кредит

Мікроекономіка

Соціологія

Філософія

Економіка підприємства

Інвестування

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тестові завдання для написання аудиторних контрольних робіт  

Економіка і фінанси підприємств

Глобальна економіка

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Економіка та організація інноваційної діяльності

Економічний аналіз

Контролінг

Макроекономіка1

Менеджмент-персоналу

Обгрунтування господарських рішень й оцінка ризиків

Организація виробництва

Планування і-контроль-на-підприємстві

Політична економія

Проектування логістичних систем (тестові завдання) Перелік практичних завдань 

Проектний-аналіз

Промислова екологія

Розміщення-виробничих сил

Стратегія-підприємства

Управління соціальною-екологічною бепекою

Управління трудовими ресурсами

Управління ХФВ

Управління-проектами

Фармацевтична-логистика

Фінанси підприємств

Фінанси, гроші та кредит

Фінанси

Формування бізнес моделей підприємства

ЛЕКЦІЇ – ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

Глобальна економіка

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

Лекція 9

Гроші та кредит

Тема1Роль грошей в економіці, їх сутність і функції

Тема2 Грошовий оборот і грошова маса

Тема3 Грошовий ринок

Тема4 Грошові системи

Тема5 Кількісна теорія грошей та сучасний

Тема6 Інфляція і грошові реформи

Тема7 Валютні системи і валютний ринок

Тема8 Кредит в ринковій економиці

Тема9 Посередники фінансового ринка

Тема10 Центральні  банки

Тема11 Комерційні банки

Інтелектуальна власність

Т.1 Поняття інтелектуальної власності

Т.2 Авторське право

Т.3 Оформлення і подання заявок

Т.4 Правова охорона промислового зразка

Т.5 Система патентної інформации

Т.6 Договіра в сфері ІД

Історія економіки та економічної думки

ТЕМА 1.

ТЕМА 2.

ТЕМА 3.

ТЕМА 4.

ТЕМА 5.

ТЕМА 6.

ТЕМА 7.

ТЕМА 8.

ТЕМА 9.

ТЕМА 10.

ТЕМА 11.

ТЕМА 12.

ТЕМА 13.

ТЕМА 14.

ТЕМА 15.

ТЕМА 16.

ТЕМА 17.

ТЕМА 18.

Конкурентоспроможність підприємства

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Макроекономіка

ТЕМА 1.

ТЕМА 2.

ТЕМА 3.

ТЕМА 4.

ТЕМА 5.

ТЕМА 6.

ТЕМА 7.

ТЕМА 8.

ТЕМА 9.

ТЕМА 10.

ТЕМА 11.

ТЕМА 12.

ТЕМА 13.

ТЕМА 14.

ТЕМА 15.

ТЕМА 16.

ТЕМА 17.

ТЕМА 18.

Мікроекономіка

ТЕМА 1.

ТЕМА 2.

ТЕМА 3.

ТЕМА 4.

ТЕМА 5.

ТЕМА 6.

ТЕМА 7.

ТЕМА 8.

ТЕМА 9.

ТЕМА 10.

ТЕМА 11.

ТЕМА 12.

ТЕМА 13.

Обгрунтування господарських рішень

Т.1 Сутнісна характеристика господарських рішень

Т.2 Особливості прийняття рішень господарської діяльності

Т.3 Методичні основи розробки та обгрунтування господарських рішень

Т.4 Невизначеність як першопричина ризиків

Т.5 Підприємницькі ризики

Т.6 Обгрунтування інвестиційних і фінансових рішень

Т.7 Оцінювання підприємницького ризику

Т.8 Основи ризикк-менеджменту

Організація виробництва

Лекція 1

Лекція 2

Лекція 3

Лекція 4

Лекція 5

Лекція 6

Лекція 7

Лекція 8

Лекція 9

Лекція 10

Лекція 11

Планування та контроль на підприємстві

Т.1 Планування діяльності підприємства

Т.2 Планування діяльності підприємства

Т.3 Виробнича потужність підприємства

Т.4 Планування виробництва і реалізація продукції

Т.5 Планування МТЗ виробництва

Т.6 План з праці і  зарабітній платі

Т.7 План збуту

Т.8 Планування собівартості

Т.9 Планування прибутку підприємства

Т.10 Планування технічного і організаційного розвику

Т.11 Бізнес-план підприємства

Т.12 Оперативно-виробниче планування

Політекономія

Т.1 Предмет і методи політекономії

Т.2 Фактори виробництва

Т.3 Економиічна система

Т.4 Економічні потреби суспільства

Т.5 Основні риси товарного виробництва

Т.6 Гроші як економічна категорія

Т.7 Інфляція, її сутність і причини

Т.8 Підприємство як товаровиробник

Т.9 Розвинена форма товарного виробництва

Т.10 Зарабітна плата

Т.11 Ціна виробництва

Т.12 Акціонерні товариства

Т.13 Аграрні відносини

Т.14 Ринок

Потенціал  і розвиток підприємства

Т.1 Сутність і формування потенціалу підприємства

Т.2. Формування і розвиток потенціалу підприємства

Т.3 Конкурентність потенціалу підприємства

Т.4 Методологія оцінки потенціалу підприємства

Т.5 Оцінка вартості нерухомості

Т.6 Оцінка техніко-технологічного потенціалу підприємства

Т.7 Оцінка економічного потенціалу підприємства

Т.8 Оцінка нематеріальних активів

Т.9 Трудовий потенціал

Т.10. Соціально-экономичний потенцйал

Т.11 Ринкова ціна підприємства

Т.12 Розвиток  підприємства

Проектний аналіз

Т.1 Загальна характеристика управління проектами

Т.2 Модель управління проектом

Т.3 Основні форми организаційної структури проектів

Т.4 Сітьове і календарне планування проектов

Т.5 Планування ресурсів, витрат та проектного бюджету

Т.6. Контроль виконання проекту

Т.7. Управління якістю проектов

Т.8 Управління ризиками в проектах

Т.9 Организаці проведення торгов за проектам

Т.10 Формирование и развитие проектной команды

Проектування логістичних систем

Т.1 Метод основи аналізу ЛС

Т.2 Життєвий цикл ЛС

Т.3 Принцииы проектування ЛС

Т.4 Узагальнена процедура проектування ЛС

Т.5 Інфорструктура і вибір місця розміщення ЛО

Т.6 Визначення і гармонизація потужностей ЛС

Т.7 Особливості организації і проектування внутрівиробничих систем

Т.8 Проектування ланцюгів створення вартості

Т.9 Проектування інтегрованих ЛС

Т.10 Управление проектом по разработке и внедрению ЛС

Регіональна економіка і екологія

Т.1 Предмет і завдання екології

Т.2 Екологічні закони

Т.3 Біосфера

Т.4 Популяції. Екосистеми

Т.5 Екологія людини

Т.6 Джерела та масштаби антропогеного забруднення

Стратегія підприємства

Т.1 Основні концепції стратегії підприємства

Т.2 Формування міссії та цілей підприємства

Т.3 Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Т.4 Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Т.5 Корпоративна стратегія підприємства

Т.6 Диверсифікація діяльності підприємства

Т.7 Конкурентні стратегії підприємтсва

Т.8 Портфельний аналіз

Т.9 Функціональні стратегії підприємства

Управління проектами

Т.1 Загальна характеристика управління проектами

Т.2 Модель управління проектом

Т.3 Основні форми організаційної структури проектів

Т.4 Сітьове та календарне планування проектів

Т.5 Планування ресурсів, витрат та проектного бюджету

Т.6. Контроль виконання проекта

Т.7. Управління якістю проектів

Т.8 Управління ризиками в проектах

Т.9 Організація проведення торгов за проектами

Т.10 Формування і розвиток проектної команди

Управління проектним портфелем

Тема 1. Сутнісні аспекти УПП

Тема 2. Процеси УПП

Тема 3. Оцінка рівня зрелості УПП

Тема 4. Організація УПП

Тема 5. Створення портфеля

Управління ХФВ

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 7

Фінанси

Тема1 Сутність  фінансів їх функції і роль

Тема2 Фінансова система, фінансовий механізм, фінансова політика держави

Тема3 Фінанси  господарських суб’єктів

Тема4 Державні фінанси

Тема5 Бюджет та бюджетна система

Тема6 Доходи і видатки державного бюджета

Тема7 Податки і податкова система

Тема8 Державні цвльові фонди

Тема9 Місцеві фінанси

Тема10 Страхуванння і страховий ринок

Тема11Фінансовий ринок

Тема12 Державний кредит і державний борг

Тема13 Міжнародні фінанси

Еономіка підприємства

Т.1 Характеристика фармацевтичної галузі

Т.2 Підприємство

Т.3 Підприємницька діяльність

Т.4 Управління підприємством

Т.5 Организація виробництва

Т.6 Основні засоби

Т.7 Оборотні засоби

Т.8 Матеріально-техничне забезпечення

Т.9 Праця і зарплата

 Економика праці

Т.1 Ринок праці в економічній системі

Т.2 Населення і трудові ресурси суспільства

Т.3 Зайнятість і безробіття

Т.4 Система соціально-трудових відносин

Т.5 Вартість робочої сили і її структура

Т.6 Заробітна плата

Т.7 Організація праці

Т.8 Нормування праці

Т.9 Продуктивність праці

Т.10 Статистика праці

Анотовані лекційні курси

Стратегія підприємства

Виробнича логістика

Управління проектами

Питання для модульного контроля

Гроші і кредит

Контролінг

Інвестування

Інноваційний менеджмент

Макроекономіка

Мікроекономіка

Обгрунтування господарських рішень

Потенціал і розвиток підприємства

Планування і контроль на підприємстві

Проектний аналіз

Виробнича логістика

Промислова екологія

Стратегія підприємства

Управління проектами

Управління соціальною экологічною безпекою

Фармацевтична логістика

Формування бізнес моделі підприємства

Фінанси_

Фінансовий менеджмент

Економічний аналіз

Економіка, организація, планування БТ

Економіка, организація, планування ТФП

Фінансові потоки

Фінанси підприємств_

Економіка інноваційної діяльності

Література

Гроші і кредит

Інвестування

Інноваційний менеджмент

Історія економічної думки

Логістика

Макроекономіка

Менеджмент персоналу

Мікроекономіка

Обгрунтування господарських рішень

Организація виробництва

Планування і контроль на підприємстві

Політекономія

Потенціал

Проектний аналіз

Проектування логістичних систем

Промислова екологія

Стратегія

Управління проектами

Управління соціальною екологічною безпекою

Фінансовый менеджмент

Фінанси

Фінанси підприємств

Формування бізнес моделі

Економіка інноваційної діяльності

Економіка праці

Економичний аналіз

Питання, тесты, задачі до державних іспитів для спеціальності “Логістика”

Фармацевтична логістика

Логістичний менеджмент

Управління ланцюгами поставок

Комплексні ситуаційні задачі

Анотовані лекційні курси

Стратегія підприємства

Виробнича  логістика

Управління проектами

Питання для модульного контролю

Гроші і кредит

Контролінг

Інвестування

Інноваційний менеджмент

Макроекономіка

Мікроекономіка

Обгрунтування господарських рішень

Потенціал і розвиток підприємства

Планування і контроль на підприємстві

Проектний аналіз

Виробнича логістика

Промислова екологія

Стратегія підприємства

Управління проектами

Управлення соціальною екологічною безпекою

Фармацевтична логістика

Формування бізнес моделі підприємства

Фінанси

Фінансовий менеджмент

Економічний аналіз

Економіка, организація, планування БТ

Економіка, организація, планування ТФП

Фінансові потоки

Фінанси підприємств

Економіка інноваційної діяльності

 

Print Friendly, PDF & Email