Наукові публікації

Публікації співробітників кафедри представлені у наступних науково-метричних базах: Web of Science, Scopus, Copernicus, eLIBRARY, Google Scholar, Scientific Periodicals of Ukraine.

Співробітники кафедри приймають безпосередню участь у підготовці і виданні науково-фахового журналу «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації»: головний редактор – проф. Посилкіна О.В., заступник головного редактора – доц. Літвінова О.В., відповідальний секретар – доц. Проскурня О.М.

h-index проф. Посилкіної О.В. – 11
середній індекс цитування співробітників кафедри – 6

Наукові монографії:
1. Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Управління інтелектуальними ресурсами в фармації в умовах інноваційного розвитку : монографія / О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова– Х.: НФаУ, 2018. – 360 с.
2. Сумець О. М. Логістичні витрати підприємств олійно-жирової галузі: формування та оцінювання : монографія / Сумець О. М. – Харків : Вид-во НУА, 2017. – 243 с.

3. Сумець О.М., Огієнко С.О., Письмак В.О. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine : [Collective monograph] / Edited by A. Pawlik, K. Shaposhnykov. – Vol.  “Izdevnieciba “Baltija Publishing”. – Kielce, Poland 2016. – 460 p.
4. Козирєва О.В. Теорія і практика дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія. Харків. ФОП Лібуркіна Л.М., 2016. – 256 с.
5. Історичний нарис кафедри Управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету (до 20-річчя створення): монографія /О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Я. М. Деренська, Я. Г. Онищенко. – Х., 2015. – 304 с.
6. Братішко, Ю. С., Посилкіна, О. В. Сучасні методичні підходи до оцінки сталого соціально-економічного розвитку фармацевтичних підприємств України // Пространственные аспекты развития социально-экономических систем: экономика, образование и здравоохранение : моногр. – Ополе, Польша, 2015. – С. 114-124.
7. Братішко, Ю. С., Посилкіна, О. В. Формування системи соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу // Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada – 2015. -370 р.
8. Братішко, Ю. С., Посилкіна, О. В.Посада менеджера із соціальної відповідальності сучасної фармацевтичної компанії // Соціальна відповідальність бізнесу і адміністрації – створення інноваційного управління: монографія / за заг. ред. В. Дучмала, Т. П. Несторенко, Т. Покуси. – Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 54-63.
9. Деренська, Я. М. Виконання функції управління ризиками у менеджменті проектів / Я. М. Деренська // Формування механізму стійкого розвитку економіки : теорія і практика : колективна монографія. – Дніпропетровськ : “ФОП Дробязко С.І.”, 2014. – С. 7-18.
10. Котлярова, В. Г. Вибір інструменту управління оперативною діяльністю підприємства / В. Г. Котлярова // Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн: монографія / за ред. Ю.З.Драчука, В.Я.Швеця – Д.: НГУ, 2014. – 402 с.
11. Управління матеріальними запасами – ключовий аспект логістичної діяльності сучасного підприємства : [монографія] / О.М. Сумець, Є.М. Ігнатова, М.М. Назарян й ін. ; за ред. О.М. Сумця. – Харків : КП «Міська друкарня», 2014. – 256 с.
12. Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты (Серия: Экономическое славяноведение) : [коллективная монография] ; под научной ред. д.э.н., профессора К.В. Павлова и к.э.н., доцента И.З. Супова. –В 2- частях. –Часть II. –Ижевск (Удмурская Республика) : Изд-во института компьютерных исследований, 2014. –С. 231–242.
13. Економічна Безпека в умовах світової економіки : [колективна монографія у 2-х томах]. – Дніпропетровськ : ФОП Дроб’язко С.І., 2014. –Т.2. – 349 с. (Сумець О.М. – глава 3.32. Систематика зовнішніх загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання в умовах глобалізації світової економіки, –С. 265-272).
14. Сучасні тенденції управління розвитком організаційно-економічних систем : новий погляд : [колективна монографія] ; під загальною ред. д.е.н., проф. Р.Р. Тіміргалєєвої. – Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2014. –662 с. (Сумець О.М. – підрозділ 4.6 «Узагальнений аналіз умов створення і розвитку регіональних транспортно-логістичних кластерів в Україні» (–С. 353-372); підрозділ 6.2 «Реінжиніринг – як інструмент зниження витрат на логістичні діяльність підприємств агропромислового комплексу».–С. 538-553).
15. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія і практика : [колективна монографія у 2-х томах] ; за ред. П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ : ФОП Дроб’язко С.І., 2014. –Т.2. – 408 с. (Сумець О.М. – підрозділ 3.18. Підготовчий етап організації обліку логістичних витрат на переробних підприємствах аграрного сектору економіки. –С. 153-160).
16. Сумець, О.М. Операційний менеджмент. Ч.1. Теоретико-методологічний аспект проектування операційних систем підприємств : монографія. / О. М. Сумець, М. В. Черкашина. – Харків : КП «Міськдрук», 2013. – 152 с.
17. Сумець, О.М. Логістичні витрати: теоретичний аспект : монографія. / О. М. Сумець. – Харків : КП «Міськдрук», 2013. – 224 с.
18. Василенко В. П., Черкащина М.В., Сумець О.М. Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання : монографія. – Харків, 2012. – 234 с.

19. Посилкіна О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Загорій Г. В., Горбунова О. Ю., Юрченко А. П. Логістичний менеджмент фармацевтичного виробництва. – Х.: НФаУ, 2011. – 772 с.

 

Наукові публікації:

2019-2020 н.р. :

Опубліковано статей у наукових виданнях – 41, подано до друку – 4, в т.ч. за кордоном опубліковано – 9 статей, подано до друку – 2 («Рецепт», Білорусь; «Science and innovation», «International Journal of Applied Pharmaceutics», Таджикистан; «Science and society», Belgium; «Advances of science», Czech Republic; «The scientific heritage», Hungary; India; «Молодые ученые – медицине», Владикавказ та ін.), у вітчизняних виданнях опубліковано – 32 статті, подано до друку – 2 («Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», «Фармацевтичний часопис», «Соціальна фармація в охороні здоров’я», «ScienceRise: Pharmaceutical Science», «Фармаком», «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)», Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика», «Молодий вчений», «Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», «Економіка та суспільство», «Бізнес-інформ», «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво» та ін.
Участь у міжнародних науково-практичних конференціях – 5, у науково-практичних конференціях України з міжнародною участю – 13.
Опубліковано тез у закордонних виданнях – 9, тез у вітчизняних виданнях – 62.

2018-2019 н.р. :

Опубліковано статей у наукових фахових журналах – 34, в т.ч. за кордоном – 13 («Рецепт», Білорусь; «Research Journal of Pharmacy and Technology», India; «Science and life», «Czech Republic»; «Наука и инновация», Таджикистан; «Science and society», Italy; «Економіка і освіта: сучасні тенденції», Ополє; «Baltic Journal of Economic Studies»; «World scientific extent», «United Kingdom»; «Science and innovation», Canada та ін.), у вітчизняних виданнях – 13 («Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», «Фармацевтичний часопис», «Соціальна фармація в охороні здоров’я», «Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)», «Technology audit and production reserves», «ScienceRise: Pharmaceutical Science», «Фармаком», «Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”, «Вісник» Дніпропетровського університету. Серія «Економіка», «Логистика: проблемы и решения» та ін.
Участь у міжнародних науково-практичних конференціях – 6, у всеукраїнських науково-практичних конференціях – 2.
Опубліковано тез у закордонних виданнях -13, тез у вітчизняних виданнях – 48; публікація у спеціальному виданні «Економіко-правові виклики» №10 (1/2018 р.) магістра Канж Б. М. (кер. проф. Посилкіна О. В.).

Print Friendly, PDF & Email